Logo kroontje Coning motoren

 

Coning Motoren Utrecht | Algemene Voorwaarden | info@coningmotoren.nl l ALGEMENE VOORWAARDEN Coning Motoren te Utrecht

Artikel 1

Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Coning Motoren: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 73291862. Hierna te noemen: gebruiker de motor: een tweewielig motorvoertuig voorzien van een Nederlands kenteken, dan wel wordt voorzien van een kenteken. Hieronder wordt ook verstaan drie- of vierwielige motorvoertuigen, ook genoemd trikes en quads; de (in te kopen) motor: een motor die in het kader van een overeenkomst tussen gebruiker en verkoper door de verkoper bij weg van inkoop aan gebruiker wordt verkocht dan wel via gebruiker aan derden wordt verkocht door wijze van bemiddeling; de overeenkomst: de overeenkomst zoals gesteld in het Burgerlijk Wetboek van koop en verkoop van een motor, dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor alsmede tot onderhoud en reparatie van een motor of delen van de motor; de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een motor, dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt; de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een motor dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt; de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage, demontage, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als werkzaamheden; de opdrachtgever: degene die gebruiker opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden; de reparateur: degene die met betrekking tot een motor en of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren; aankoopkeuring: de keuring als hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in de algehele technische toestand van een aan te kopen motor door een derde door tussenkomst van gebruiker. de garantie: de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die motor, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt alsmede de garantie die door gebruiker wordt verstrekt op uitgevoerde opdrachten;

Artikel 2 Koop en verkoop

Artikel 2.1

De aanbieding De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht. De aanbieding is, indien een termijn van aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarvoor aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de Coning Motoren Utrecht | Algemene Voorwaarden | www.coningmotoren.nl info@coningmotoren.nl koper is slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn van aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht.

Artikel 2.2

De overeenkomst De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronische vastgelegde overeenkomst maakt de overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 2.3

De inhoud van de overeenkomst In een schriftelijke of elektronische vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen: · de omschrijving van de motor en eventueel de in de kopen motor, beide met eventuele toebehoren · de prijs van de motor op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet vast overeengekomen prijs is · de prijs van de eventueel in te kopen motor op het afgesproken moment van levering van die motor · de afleveringskosten van de motor · de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum · de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt · de wijze van betaling

Artikel 2.4

Wijzigingen Tussentijdse wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden te allen tijde doorberekend door gebruiker. Onverminderd de overige bepalingen in deze voorwaarden worden onder genoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet vast overeengekomen prijs doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de overeengekomen prijs door gebruiker plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding van de overeenkomst dient binnen twee dagen na kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 2.5

Levering en risico De te verkopen motor is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van gebruiker. De motor wordt pas eigendom van koper zodra de feitelijke levering daarvan aan koper heeft plaatsgevonden. De in te kopen motor door gebruiker is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening van verkoper. Tot dat tijdstip ligt de aansprakelijk van gebeurtenissen van de motor voor rekening en risico van de betreffende partij. Alle kosten zijn in dergelijke gevallen voor zijn of haar rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen overdragen van het complete kentekenbewijs en aanvullende documentatie. Een motor blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de motor niet in eigendom op de koper is overgegaan, is verkoper verplicht deze voor zijn rekening naar behoren en wettelijke verplichtingen te verzekeren en te doen onderhouden. Coning Motoren Utrecht | Algemene Voorwaarden | www.coningmotoren.nl info@coningmotoren.nl Gebruiker zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de motor gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper gebruiker voor aanspraken, die derden op gebruiker zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 2.6

De overschrijving van de leveringstermijn Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de motor kan de koper gebruiker schriftelijk in gebreke stellen. Indien gebruiker drie weken na ingebrekestelling de motor nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien gebruiker alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de motor aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend. Indien gebruiker toerekenbaar tekort schiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en / of vergoeding te verlangen van de geleden schade. Koper meldt schriftelijk of digitaal de geleden schade, specificeert deze en voegt eventuele relevante documentatie bij. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van gebruiker , hebben zowel koper als gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de ingebrekestelling dan wel op het moment dat gebruiker meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin gebruiker zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 2.7

Annulering De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of gebruiker in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen vijf werkdagen na deze annulering gebruiker alle schade die gebruiker ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op vijftien procent van de koopprijs van de geannuleerde motor. Indien de koper binnen vijftien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft gebruiker het recht de koper schriftelijk mee te delen dat gebruiker nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van overige bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen. Deze bepalingen gelden ook voor de omstandigheid dat gebruiker een motor inkoopt van een verkoper. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen motor door de koper aan gebruiker is geleverd.

Artikel 3 Reparatie en onderhoud

Artikel 3.1

De opdracht De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk of elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 3.2

Prijsopgave en termijn Coning Motoren Utrecht | Algemene Voorwaarden | www.coningmotoren.nl | info@coningmotoren.nl

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en gebruiker de reparateur een vaste prijs en / of termijn zijn overeengekomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan tien procent wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient gebruiker contact met opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee werkdagen, onder schadeloosstelling van gebruiker voor de reeds door gebruiker verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient gebruiker de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Artikel 3.3

Facturatie Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde factuur afgegeven. Deze rekening dient bij aflevering te zijn voldaan. Gebruiker biedt de opdrachtgever betalingsmogelijkheden via contante betaling dan wel een pinbetaling. Credit cards worden niet geaccepteerd. Indien uitdrukkelijk een andere vorm van betaling is overeengekomen, is gebruiker gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door gebruiker uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat per volgende maand na de verzending van de factuur in. Alle incassokosten en andere kosten die nodig zijn om het verschuldigde bedrag te betalen, worden op opdrachtgever verhaald.

Artikel 3.4

Kosten voor stalling Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de motor niet heeft afgehaald, kan gebruiker kosten voor stalling in rekening brengen. De kosten van deze stalling bedragen tien euro per vierentwintig uur.

Artikel 3.5

Retentierecht Gebruiker kan het retentierecht uitoefenen op de motor, indien en voor zolang als: · de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de motor niet of niet zijn geheel voldoet. · de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde motor niet of niet in zijn geheel voldoet. · de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit overeenkomsten met gebruiker niet of geheel voldoet.

Artikel 3.6

Vervangen onderdelen De vervangen onderdelen na reparatie of onderhoud worden na uitvoering van de opdracht niet aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij opdrachtgever daar van tevoren uitdrukkelijk om heeft verzocht. Onderdelen waarvoor de garantiebepalingen worden toegepast, worden nimmer ter beschikking gesteld van de opdrachtgever. Gebruiker bewaart en beheert deze onderdelen voor de termijn welke nodig is voor de afhandeling van de garantiebepalingen.

 Coning Motoren Utrecht | Algemene Voorwaarden |www.coningmotoren.nl | info@coningmotoren.nl

Artikel 4 Taxaties en aankoopkeuringen

Artikel 4.1

Schadetaxatie Indien gebruiker een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. De taxatiekosten vooraf met opdrachtgever overeengekomen. De bepaling van de taxatiekosten vallen onder de bepalingen van opdrachtgeving, levering en ontbinding zoals gesteld in eerdere artikelen in deze voorwaarden.

Artikel 4.2

Aankoopkeuring De aankoopkeuring is een hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in de algehele technische toestand van een aan te kopen motor door opdrachtgever. Gebruiker hanteert een vast keuringsprotocol. De aankoopkeuring bestaat uit · een visuele inspectie · op werking gecontroleerde werkzaamheden met de technische hulpmiddelen welke beschikbaar en zichtbaar zijn bij gebruiker. Demontage van onderdelen en accessoires geschiedt alleen bij een belemmering voor de aankoopkeuring. Deze werkzaamheden kunnen ook worden uitgevoerd indien een meer grondige inspectie is vereist. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd mits de constructie en technische staat van de motor dit toelaat. Gebruiker zal in dit soort gevallen om toestemming vragen van opdrachtgever of indien nodig de eigenaar van de te keuren motor. Het keuren van de motor is een vaststelling van de technische toestand op een bepaald moment, voor zover deze technische toestand kan worden vastgesteld aan de hand van het keuringsprotocol van gebruiker. Gebruiker kan, ongeacht de inhoud van het keuringsrapport, niet instaan voor een blijvende goede werking van (onderdelen) van de motor na de keuring. Uitkomsten uit de keuring van de motor door gebruiker kan niet zonder uitgebreid onderzoek worden omgezet in een reparatieadvies. De uitkomsten van de keuring van de motor door gebruiker is beschouwend en wordt in zo uitgebreid mogelijk omschreven en beoordeeld. Voor de gevolgen van het niet opmerken van primaire technische gebreken, welke wel gesignaleerd hadden kunnen worden bij een juiste uitvoering van de keuring, aanvaardt gebruiker uitsluitend aansprakelijkheid op de gekeurde punten welke zijn vermeld in het keuringsrapport. Het keuringsrapport alsmede garanties op het keuringsrapport hebben rechtsgeldigheid na het voldoen van de kosten voor de aankoopkeuring door opdrachtgever op de wijze zoals vermeld in deze voorwaarden als het gaat om facturatie en betaling. Een beroep op garantiebepaling en aansprakelijkheid kan tot uiterlijk veertien dagen na de rechtsgeldige oplevering van het keuringsrapport worden ingezet. Opdrachtgever dient in een dergelijk geval een beroep op garantie of aansprakelijkheid dit per aangetekende brief aan gebruiker kenbaar te maken. Uitgesloten van garantie en aansprakelijkheid zijn verborgen gebreken welke tijdens de aankoopkeuring niet zichtbaar zijn of waarvoor opdrachtgever of de eigenaar geen opdracht heeft gegeven tot een grondige inspectie van een geconstateerd gebrek. De aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot vergoeding van de herstelkosten van een (technisch) gebrek, welke bij de aankoopkeuring naar algemene zin geconstateerd had moeten worden. Aansprakelijkheid en garantiebepalingen op de aankoopkeuringen vervallen indien opdrachtgever of derden werkzaamheden hebben verricht aan de motor.

Artikel 5

Algemene bepalingen garantie Coning Motoren Utrecht | Algemene Voorwaarden | www.coningmotoren.nl | info@coningmotoren.nl

Artikel 5.1

Garanties derden Op motoren en nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant of importeur wordt verstrekt. Op gebruikte motoren en onderdelen verleent gebruiker garantie ingevolge de garantiebepalingen uit de vigerende wet- en regelgeving. Het beginsel van de garantiebepalingen zijn gebaseerd op het conformiteitsbeginsel, ofwel de verwachting van de werking van de motor of onderdeel welke zijn overeengekomen tussen gebruiker en koper. Gebruiker en koper zullen handelen naar redelijkheid en billijkheid om een eventueel beroep op een garantiebepaling naar beide tevredenheid op te lossen.

Artikel 5.2

Vervallen garantie Garanties vervallen indien koper werkzaamheden aan derden heeft laten verrichten anders dan door gebruiker. Gebruiker is in dit geval bevoegd af te zien aan verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen in deze voorwaarden. Gebruiker zal indien een beroep op garantie terecht is, schriftelijk dan wel elektronisch een bevestiging sturen van de tekortkoming in de nakoming en zorg dragen voor het herstel van het geconstateerde gebrek. Gebruiker kan de aansprakelijkheid verleggen naar de fabrikant of importeur, waarvan koper over wordt geïnformeerd. In dergelijke gevallen is gebruiker afhankelijk van de medewerking naar redelijkheid en billijkheid van de fabrikant of importeur. Koper conformeert zich met het accepteren van deze voorwaarden met de aanvaarding van de afhankelijkheid van derde partijen via gebruiker.

Artikel 5.3

Verplichtingen garantie Gebruiker zorgt bij een terecht beroep op een garantiebepaling voor een juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door gebruiker uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding. Deze schadevergoeding is nimmer hoger dan het bedrag van de initiële werkzaamheden of de waarde van de gebruikte materialen.

Artikel 5.4

Uitgesloten voor garantie Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties. Noodreparaties betreffen reparaties door gebruiker om opdrachtgever tijdelijke mobiliteit te verschaffen met de motorfiets in pechsituaties. De aanspraken op de garantie vervallen indien: · de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken gebruiker daarvan in kennis stelt conform de gestelde termijnen in deze bepalingen. · de gebruiker niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog naar redelijkheid en billijkheid te verhelpen · derden zonder voorkennis of toestemming gebruiker werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de gebruiker verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk en onverwijld herstel uit veiligheidsoogpunt zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.

 Artikel 5.5.

Garantie en buitenland Coning Motoren Utrecht | Algemene Voorwaarden | www.coningmotoren.nl | info@coningmotoren.nl Mocht er reparatie in het buitenland noodzakelijk zijn, dan dient gebruiker hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit door gebruiker wordt gehanteerd, echter niet eerder voordat opdrachtgever en gebruiker hiertoe overeenstemming hebben bereikt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten zoals deze zijn gemaakt bij de opdrachtgeving waarop een terecht beroep op een garantiebepaling is gedaan .

Artikel 5:6

Geschillen Indien er een geschil is ontstaan tussen gebruiker en koper dan verplichten beide partijen zich tot het naar alle redelijkheid en billijkheid oplossen van de omstandigheid. Gebruiker kan zich beroepen op van rechtswege geschillenbemiddeling.