Logo kroontje Coning motoren

Algemene voorwaarden Coning Motoren Versie 11-07-2023

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op en gelden voor het gebruik van de Dienst van Coning Motoren voor verhuur van Elektrische motoren in Nederland www.coningmotoren.nl

Coning Motoren adviseert je deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt.

Definities:

Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van Coning Motoren

Beoordeling: Een beoordeling is een beschrijving van een ervaring van de Gebruiker na een Huurperiode tussen deze Gebruiker en een andere Gebruiker. Bijvoorbeeld google beoordeling

Motor- controle punten: De standaard motor- controle punten als aangeleerd bij Nederlandse motor verkeersopleidingen. Deze motor- controle punten staan expliciet vermeldt op de Huurovereenkomst om de veiligheid van de Motor te beoordelen door Huurder en Verhuurder voorafgaand aan de Huurperiode.

Content: Alle informatie die door Coning Motoren zelf op de website is geplaatst, waaronder opmaak en design van de website, opgenomen merken en teksten.

Dienst: De dienst die Coning Motoren aan een Gebruiker verleent bestaande uit het aanbieden van het verhuren van een elektrische motor.

Eigen Risico: In Nederland bedraagt het standaard eigen risico € 950,- per schade gebeurtenis bij schade aan de Motor tijdens de Huurperiode.

Eigen Risico Verzekering: Een prijs per dag vastgesteld door Coning Motoren voor het kunnen aanbieden van de Dienst van Coning Motoren zonder vooraf Borg te hoeven vragen aan een huurder.

Huurder: De particuliere huurder die via de website van Coning motoren een elektrische motor heeft gehuurd en volledige de gegevens heeft in gevuld, op de hoogte is van de algemene voorwaarden en het huurbedrag online heeft voldaan. De huurder wordt tevens aangeduid met ‘je’, ‘jou’ of ‘jij’. Enkel de particuliere Huurder die middels de website een Motor wenst te huren of huurt.

Huurovereenkomst: De overeenkomst die tussen een Huurder en Verhuurder tot stand komt via het online reserveren van een elektrische motor en nadat de Huurder de Huursom heeft betaald. En de boeking gereserveerd.

Onderdeel van de Huurovereenkomst is het Overdrachtsformulier dat Huurder en aanvang en beëindiging van de Huurperiode ondertekenen en wat officieel het begin en einde van de Huurperiode aangeeft.

Huurperiode: De periode waarbinnen de Motor gehuurd wordt.

Huursom: De totale kosten voor de huur van de Motor, inclusief oplaadkabel, zijtassen exclusief Huursom bestaat uit : kosten voor het gebruik van de motor, gebruik van zijtassen en laadkabel, allrisk verzekering (binnen Nederland) (i) de Huurprijs per dag (ii) maal het aantal dagen van de Huurperiode

Huurprijs: Een prijs per dag inclusief btw, verzekering en accessoires.

Overdrachtsformulier: Het formulier dat de Huurder en Verhuurder bij vertrek en terugkomst dienen in te vullen en te ondertekenen, waardoor beiden partijen zich akkoord verklaren met de aanvang en beëindiging van de Huurperiode van de Motor tegen de daarin genoemde voorwaarden en overige zaken zoals de staat van de Motor.

Motor: De door de Verhuurder aangeboden elektrische motorfiets, via de de website www.coningmotoren.nl alle onderliggende pagina’s welke jou de mogelijkheid biedt om van de Dienst gebruik te maken.

Professionele Verhuurder: Een rechtspersoon in de zin van het Burgerlijk Wetboek die middels de website van Coning Motoren een Motor voor verhuur wenst aan te bieden of aanbiedt. Een voorbeeld van een Professionele Verhuurder is een dealer zoals Coning motoren .

Coning Motoren: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Coning Motoren B.V., gevestigd aan de Concordiastraat 67 3551 EM Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73291862. Met ‘wij’ wordt tevens Coning Motoren bedoeld.

Privacy, Cookie & disclaimer beleid: Het beleid dat te vinden is op https://coningmotoren.nl/algemene-voorwaarden/ ; https://coningmotoren.nl/privacy-statement/ ; https://coningmotoren.nl/disclaimer/ ;

Verhuurder: Coning Motoren B.V

Verhuurder Dagprijs: Het dagtarief van de te verhuren motor welke wordt vastgesteld door Coning Motoren.

Verzekeraar: Wat betreft verhuur tussen een Huurder en een Particuliere Verhuurder, de verzekeringsmaatschappij handelend onder de naam Combi Motors Verzekeringen, die een Verzekeringsovereenkomst aanbiedt voor Huurovereenkomsten gesloten via Coning Motoren. Combi Motors Verzekeringen B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 24236712 en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten als aanbieder van (schade)verzekeringen.

Verzekeringsovereenkomst: de door Coning Motoren bij Combi Motors Verzekeringen afgesloten verzekeringsovereenkomst voor de verhuur van Motoren. afgesloten verzekeringsovereenkomst voor de verhuur van Motoren. Zie ook het begrip “Verzekeraar”.

Verzekeringsprijs: Een prijs per dag vastgesteld door de Verzekeraar (Combi Motors Verzekeringen) voor het verzekeren van de Motor en een Particuliere Verhuurder en een Huurder onder de Coning Motoren Polis ten tijde van de Huurperiode.

 1. Toepasselijkheid van voorwaarden en aandachtspunten

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst die Coning Motoren aanbiedt. Afspraken en Algemene voorwaarden van derden zijn niet geldig tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met Coning Motoren.

2.2. Indien een wijziging van deze Algemene Voorwaarden plaatsvindt, dan geldt automatisch de laatst gepubliceerde versie. De huurder gaat met deze werkwijze bij het aangaan van een huurovereenkomst akkoord.

2.3. Coning Motoren heeft enkel een eigen Verzekeringsovereenkomst afgesloten voor verhuur aan een Particuliere Verhuurder in Nederland. Dekking onder deze verzekeringsovereenkomst begint niet eerder dan dat de Huurder en Verhuurder het Overdrachtsformulier hebben ondertekend én de Verhuurder de (sleutels van de) Motor aan de Huurder heeft afgegeven. De dekking eindigt op het moment dat de Huurder de (sleutels van de) de Motor weer aan de Verhuurder terug heeft gegeven of als dat eerder is, het moment waarop de periode verstrijkt waarvoor de Huurovereenkomst is afgesloten. De verzekeringsvoorwaarden moeten voor akkoord ondertekend zijn door huurder.

2.4. Artikel vervallen

2.5. Huurder dient er rekening mee te houden dat de verzekering enkel geldig zijn in Nederland, over de grens is de huurder niet verzekerd en is het gebruik van de motor en zijn accessoires  geheel op eigen risico van de huurder. De verantwoordelijkheid en alle schades worden direct verhaald op de huurder

 1. Registratie van persoonsgegevens

3.1. Om gebruik te maken van de Dienst van Coning Motoren moeten de persoonlijke en overige gevraagde gegevens kloppen . Je bent er jegens Coning Motoren en zijn Verzekeraar toe verplicht ervoor te zorgen dat de door jou te verstrekken informatie ten aanzien van jouzelf compleet, juist is en up-to-date is en blijft. Het rijbewijs moet ten alle tijde getoond kunnen worden en geldig zijn.

3.2. Gegevens die je tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met het Privacy- & Cookie beleid welke hier te raadplegen is: https://coningmotoren.nl/algemene-voorwaarden/ ; https://coningmotoren.nl/privacy-statement/ ; https://coningmotoren.nl/disclaimer/ ;

3.3. Het is de verantwoordelijkheid van een Gebruiker om zijn of haar wachtwoord geheim te houden en regelmatig te wijzigen. Je mag je gebruikersnaam en/of wachtwoord niet aan derden verstrekken dan wel derden op enige manier toegang geven tot jouw informatie. Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat een gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet je dat aan ons laten weten.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Artikel vervallen

4.2. De Huurovereenkomst komt pas tot stand tussen Verhuurder en Huurder op het moment dat de Verhuurder het Huurverzoek van de Huurder accepteert en de Huurder de Huursom heeft betaald overeenkomstig artikel 12.

4.3. Huurder en Verhuurder zullen voorafgaand aan de Huurperiode het Overdrachtsformulier als onderdeel van de Huurovereenkomst ondertekenen. De informatie en verklaringen op het Overdrachtsformulier gaan door ondertekening onderdeel uitmaken van de Huurovereenkomst. Meer informatie over het Overdrachtsformulier is opgenomen in artikel 10.3 van deze Algemene Voorwaarden.

4.4. De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor de overeenkomen Huurperiode. De Huurder is verantwoordelijk voor de Motor gedurende de Huurperiode en tot het moment dat de Motor terug overhandigd is aan Verhuurder.

4.5. De Huurperiode kan niet tussentijds opgezegd worden. Verlengen is alleen mogelijk mits de beschikbaarheid dit toelaat. Volgens het planningssysteem op de website.

4.6. Het (tussentijds) terugbrengen van de Motor voor het einde van de Huurperiode geldt niet als opzegging en heeft geen gevolgen voor de duur van de Huurovereenkomst en de verschuldigde Huursom. Er zal dan geen restitutie van de Huursom plaatsvinden.

 1. De dienst verhuur van motoren

5.1. Artikel vervallen

5.2. De Dienst bevat enkel de functionaliteit en overige eigenschappen zoals aangegeven op de website op het moment van gebruik en wordt “as is” aangeboden. Ten aanzien van de verstrekte informatie over de Motoren en de Dienst bieden wij geen enkele garantie en doen wij geen toezeggingen (onder meer) wat betreft kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

5.3. Coning Motoren is altijd gerechtigd de voorwaarden en/of de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen zonder schadeplichtig te zijn jegens huurders. Indien een huurder zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen dan is de enige remedie om de Dienst niet meer te gebruiken of te annuleren.

5.4. Wij garanderen niet dat de Dienst verhuur te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonie-verbinding of door virussen of fouten/gebreken. Coning Motoren is jegens de Gebruiker niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van het het planning syteem met de de Dienst.

5.5. Coning Motoren is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, een registratie als Huurder of Verhuurder te weigeren bij weigering zal het betaalde bedrag worden aan de huurder worden geretourneerd . Coning Motoren is eveneens gerechtigd gebruik van de Dienst door een huurder te blokkeren of een huurder af te sluiten en/of een Profiel te verwijderen indien een Gebruiker in strijd handelt met één van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden. Weigering kan ook bij het opgeven van niet kloppende persoonlijke informatie en of geen geldig rijbewijs en of weigeringen bij andere verzekeringsmaatschappijen. Ook mag de verhuurder bij twijfel van het gebruik van Alcohol en of drugs besluiten de motor niet uit te leveren aan de huurder. Er zal in dit geval geen restitutie plaatsvinden.

5.6. Coning Motoren is gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te zijn, de Dienst en/of het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of te annuleren. het gebruik ervan te beperken indien dit noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in kader van onderhoud aan de website en of aan de motoren. Bij onderhouden zal uiteraard een restitutie volgen aan de huurder.   

5.7. Artikel vervallen

5.8. Voor zover in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving is Coning Motoren gerechtigd om de contactgegevens van Gebruiker aan de desbetreffende derde te verstrekken.

5.9. Coning Motoren heeft het recht om jouw gebruik van de Dienst te blokkeren, weigeren indien je in strijd handelt met één of meerdere bepaling(en) uit deze Algemene Voorwaarden.

5.10. Huren is mogelijk vanaf 18 jaar mits in bezit van het juiste rijbewijs.

 1. Motor

6.1.4 De Motor is voorzien van een Nederlands kenteken en geregistreerd bij het RDW in Nederland;

6.1.8 De Motor is vrij van gebreken en schade, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld aan en geaccepteerd door de Huurder;

6.1.9 De Motor voldoet aan alle basis veiligheidseisen;

6.1.11 De Motor bevat voldoende noodzakelijke vloeistoffen (zoals motorolie, remolie, koelvloeistof etc.).

6.1.12 De Motor wordt aan de Huurder overhandigd met een slot of andere beveiliging en Huurder wordt geïnstrueerd deze te gebruiken.

6.2. Indien de Motor niet meer voldoet aan de bovengenoemde vereisten

6.3. Coning Motoren keurt niet de veiligheid van de Motoren, maar gaat uit van de optische controles zoals beschreven.

6.4. Coning Motoren en de Verzekeraar zijn voor zover wettelijke toegestaan gerechtigd om de identiteit, kredietwaardigheid, het strafrechtelijk verleden en verzekeringshistorie van de Verhuurder en de Huurder alsmede de specificaties en de schadehistorie van de Motor te controleren door middel van databases van derden.

 1. Vereisten en verplichtingen voor de Huurder

7.1. De Huurder van een Motor dient in Nederland aan de volgende voorwaarden te voldoen voor gebruik van de Dienst en het huren van een Motor:

7.1.1 Je bent minimaal 21 jaar oud;

7.1.2 Je bent in het bezit van een geldig Nederlands motorrijbewijs met de categorie A1, A2 of A;

7.1.3 Je gebruikt geen medicatie en hebt geen handicap of ziekte waardoor je rijgedrag negatief beïnvloed wordt;

7.1.4 Je bent een natuurlijk persoon;

7.1.5 Een verzekeraar heeft je de laatste drie jaar geen motorverzekering geweigerd of opgezegd na schade;

7.1.6 Een verzekeraar heeft de laatste drie jaar geen verzekering (dus niet alleen een motorverzekering) van jou opgezegd wegens het niet nakomen van verplichtingen uit een verzekering;

7.1.7 Je bent de laatste acht jaar niet verdacht geweest van of veroordeeld voor:

 • diefstal, bedrog, oplichting of valsheid in geschrifte. Of een poging daartoe;
 • vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, afdreiging of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven. Of een poging daartoe;
 • een overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten.

 

7.1.9 Je bent de laatste acht jaar niet betrokken ben geweest bij:

 • fraude bij het aanvragen van een verzekering;
 • fraude bij het indienen van een claim;
 • opzettelijke misleiding van een financiële instelling;
 • bedreiging van personeel van een verzekeraar of financiële instelling.

 

7.1.10 De laatste vijf jaar heeft de rechter jou geen ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd of is je rijbewijs ingevorderd;

7.1.11 Je hebt de laatste twee jaar van de politie geen rijverbod gehad;

7.1.12 Je hebt de laatste twee jaar niet meer dan twee (2) schades gehad op een motorverzekering. Hierbij gaat het alleen om schade door een ongeval dat uw schuld was, diefstal van uw motor of schade door vandalisme;

7.1.13 Je gebruikt de Motor conform de geldende verkeersregels. Alle boetes en kosten die het gevolg zijn van niet nakoming van verkeersregels of normen zijn voor rekening en risico van Huurder;

7.1.14 Je laat de Motor niet door iemand anders dan jouzelf besturen. Niet naleving van deze bepaling zal uitsluiting van dekking onder de van toepassing zijnde Verzekeringsovereenkomst tot gevolg hebben;

7.1.15 Je draagt er zorg voor dat de Motor in ieder geval met door de Verhuurder gegeven slot of beveiliging is afgesloten.

 1. Artikel vervallen
 2. Het verhalen van schade en overtredingen op de huurder

9.7. In het geval een Huurder schade veroorzaakt welke is uitgesloten van dekking onder de verzekeringsvoorwaarden, dan zal Coning motoren de schade verhalen op de huurder.

9.11. Opgelegde boetes als gevolg van verkeersovertredingen van Huurders worden verhaald op de huurder met een opslag voor de afhandeling door Coning Motoren.

 1. Andere verplichtingen uit de Huurovereenkomst

10.1. Coning Motoren zal de Motor niet overdragen aan de huurder als meent op redelijke gronden dat:

10.1.1 De Huurder niet voldoet aan de voorwaarden voor een Huurder zoals uiteengezet in artikel 7;

10.1.2 De Huurder anderszins ongeschikt is of lijkt om de Motor te besturen; 10.1.3 De Huurder geen geldig motorrijbewijs categorie A1, A2 of A kan tonen;

10.1.4 De Huurder geen identiteitspapieren (Europees ID, paspoort, bankpas/credit card) kan tonen; of

10.1.5 Het motorrijbewijs nummer, categorie A1, A2 of A en/of leeftijd van de Huurder niet overeenkomt met de gegevens in de Huurovereenkomst en het Overdrachtsformulier. In bovengenoemde gevallen kan de Verhuurder de Huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen.

10.2. De Huurder dient de Motor te weigeren als de Huurder op redelijke gronden meent dat de Verhuurder:

10.2 1 Niet voldoet aan de voorwaarden voor een Verhuurder en een Motor zoals uiteengezet in artikel 6, 8 en 9.

10.1.2 Schade aan de Motor niet goed vastlegt in de Huurovereenkomst. In bovengenoemde gevallen kan de Huurder de Huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen en ontvangt de Huursom terug.

10.3. Huurder en Verhuurder zullen voorafgaand aan de Huurperiode het Overdrachtsformulier als onderdeel van de Huurovereenkomst ondertekenen. De informatie en verklaringen op het Overdrachtsformulier gaan door ondertekening onderdeel uitmaken van de Huurovereenkomst. De Huurder en Verhuurder verklaren in het Overdrachtsformulier:

10.3.1 De exacte ophaal- en afleverdatums en tijden;

10.3.2 De kilometerstand bij het ophalen en afleveren van de Motor;

10.3.3 Dat de Verhuurder het motorrijbewijs en identiteitspapier van Huurder heeft ingezien en de volgende punten heeft gecontroleerd:

 • De voor- en achternaam op het motorrijbewijs of identiteitspapier overeenkomen met de voor ingevulde voor- en achternaam wat te vinden is op pagina 1 van het Overdrachtsformulier;
 • Te controleren of de ingevulde vier-cijfers overeenkomen met de laatst vier-cijfers van het ingevulde rijbewijsnummer van de Huurder wat te vinden is op pagina 1 van het Overdrachtsformulier;
 • Dat de Huurder ouder is dan 21 jaar door de geboortedatum te controleren op het rijbewijs van de Huurder;
 • Te controleren of de Huurder een motorrijbewijs heeft, door achterop het motorrijbewijs te kijken of de benodigde rijbewijs categorieën voor de Motor zijn gehaald;
 • Dat de beveiligingsmiddelen aan de Huurder zijn verstrekt die verplicht zijn volgens de beveiligingseisen van de Verzekeraar;
 • De staat van de motor te hebben gecontroleerd en schade te hebben aangegeven;
 • De Motor zonder schade of bekende gebreken in gebruik is genomen of gezamenlijk verklaren dat er al schade of mankementen aanwezig waren. Deze schade wordt duidelijk en in nauw overleg tussen Huurder en Verhuurder aangegeven op de daarvoor bedoelde ruimte op de Huurovereenkomst. Bij voorkeur wordt deze omschrijving van de staat van de motor onderbouwd met duidelijke foto’s voordat de motor door de Verhuurder wordt meegeven aan de Huurder;
 • Dat een veiligheidscontrole (bijvoorbeeld de BRAVOK motor- controle punten) is uitgevoerd en de Motor veilig is bevonden door zowel de Verhuurder als de Huurder;
 • Dat specifieke bijzonderheden omtrent veiligheid of rijeigenschappen van de Motor voor zover van toepassing door de Verhuurder bij aanvang zijn gemeld aan de Huurder;
 • Dat de veiligheid van de Motor is gecontroleerd en door Huurder en Verhuurder veilig is bevonden. De Verhuurder verklaart niet op de hoogte te zijn van gebreken aan de motor. De Huurder verklaart de motor geheel op eigen risico te huren en besturen. De Verhuurder en Coning Motoren zijn nimmer aansprakelijk voor schade, diefstal, enige lichamelijk letsel of gevolgschade van de Huurder door het huren van de Motor;
 • Dat de motorpapieren en motorsleutel(s) zijn overdragen aan Huurder bij start van de Huurperiode en de Huurder de motorpapieren en motorsleutel(s) heeft overdragen aan de Verhuurder bij het einde van de Huurperiode;
 • Dat Huurder en Verhuurder de Algemene Voorwaarden van Coning Motoren en Verzekeringsvoorwaarden van de Verzekeraar hebben begrepen en accepteren;
 • Dat voor zover het een Professionele Verhuurder betreft, de Verhuurder haar verzekeringsvoorwaarden jegens de Huurder van toepassing heeft verklaard en verstrekt en dat Huurder hiermee akkoord is gegaan.

10.4. Mocht het zo zijn dat het Overdrachtsformulier door één van beiden partijen niet getekend wordt, dan wordt contact opgenomen met Coning Motoren voor administratieve afhandeling.

10.5. De Huurder is verantwoordelijk voor het terugbrengen van de Motor:

10.5.1 Op de overeengekomen datum, tijd en plaats;

10.5.2 Zonder dat daarmee verkeers- of parkeerovertredingen of andere verkeersmisdrijven zijn begaan;

10.5.3 Inclusief sleutels en papieren, laadkabel, slot en zijtassen.  

10.5.4 Met dezelfde hoeveelheid stroom als aangegeven op het Overdrachtsformulier voor aanvang van de Huurperiode;

10.5.5 In dezelfde staat (qua schade en reinheid) als bij het ondertekenen van het Overdrachtsformulier voor aanvang van de Huurperiode. Indien de Huurder de Motor niet terugbrengt conform het bovenstaande, dan is de Huurder verantwoordelijk voor daaruit voortvloeiende kosten.

10.6. Huurder en Verhuurder zullen na afloop van de Huurperiode het Overdrachtsformulier ondertekenen. De Huurder verklaart in het Overdrachtsformulier dat Huurder de Motor bij het einde van de Huurperiode zonder schade/gebreken weer heeft ingeleverd. Eventuele nieuwe schades ten opzichte van de staat bij de start van de Huurperiode dienen gezamenlijk met de Verhuurder op het Overdrachtsformulier aangegeven te worden. In het Overdrachtsformulier worden ook de stand van de kilometerteller en de brandstofmeter na de Huurperiode genoteerd. Bij schades dient een Europees schadeformulier ingevuld te worden.

10.7. Artikel vervallen

10.8. De Verhuurder is verantwoordelijk om het ondertekende Overdrachtsformulier te allen tijde te bewaren en op eerste verzoek te tonen aan of kosteloos te kopiëren voor Huurder of Coning Motoren.

10.9. Coning Motoren zal schade onmiddellijk na ontdekking daarvan maar niet later dan 72 uur na de Huurperiode aan de Verzekeraar melden, bij gebreke waarvan Coning Motoren en de Verzekeraar ervan uitgaan dat de Huurovereenkomst zonder problemen is voltooid en er het rechtsvermoeden geldt dat de schade niet is ontstaan gedurende de Huurperiode.

10.10. Artikel vervallen

10.11. Wanneer de Huurder de Huurovereenkomst annuleert, dan zal Coning Motoren de betaalde Huursom omzetten in een waardebon gelijk aan de betaalde Huursom minus € 6,95 transactiekosten. De waardebon is één jaar geldig na uitgave en kan door de Huurder gebruikt worden bij een nieuwe Huurovereenkomst. Annuleert de Huurder minder dan 72 uur voor aanvang dan zal er geen restitutie van de Huursom plaatsvinden (ook niet in de vorm van een waardebon). Wanneer de Verhuurder de Huurovereenkomst annuleert, dan zal restitutie van de Huursom plaatsvinden inclusief €6,95 transactiekosten.

10.12. Wanneer de motor tijdens de Huurperiode pech of schade heeft, dan kan pechhulpverlening worden ingeschakeld. De kosten van de pechhulpverlening zijn niet gedekt in de verzekering van Coning Motoren en niet inbegrepen in de huurprijs.

10.13. Pechhulpverlening bij pech of schade zullen in eerste instantie moeten worden gemeld bij de pechhulpverlening van de Huurder. Als de Huurder geen pechhulp lidmaatschap hebben, dan kan externe pechhulpverlening worden ingeschakeld. De kosten van de dienstverlening zullen direct worden gefactureerd naar de Huurder of Verhuurder, afhankelijk van wie verantwoordelijk is voor het ontstaan van de pech of schade. Hierbij een richtlijn wie dient te betalen: • Lekke band: Huurder is verantwoordelijk • Schade: Huurder is verantwoordelijk • Lege accu: Huurder is verantwoordelijk • Motorisch falen: Verhuurder is verantwoordelijk

10.14. Een Huurder kan voor een meerprijs pechhulp verlening afsluiten in Nederland en/of in Europa (in alle landen waar de gehuurde Motor ook door de Verzekeraar is verzekerd). Indien de Huurder pechhulp verlening heeft afgesloten en er ontstaat pech waarvoor de Huurder verantwoordelijk is, dan zullen de kosten van pechhulp niet in rekening worden gebracht bij de Huurder. Bij een lekke band, lege accu of andere gemakkelijk verhelpbare pech, zal de Motor naar de dichtstbijzijnde garage worden gebracht. Bij schade zal de Motor naar de dichtstbijzijnde garage in Nederland worden gebracht.

10.15. In het geval van pech zal er voor de Huurder geen vervangend vervoer worden geregeld.

10.16. Coning Motoren is nimmer aansprakelijk voor fraude van Huurders en/of gevolgschade daarvan.

 1. Schade, diefstal, verzekering en boetes

11.1. Huurder is jegens Coning Motoren volledig aansprakelijk voor schade aan of diefstal van de Motor tijdens de Huurperiode. Als de schade gedekt wordt onder de van toepassing zijn Verzekeringsovereenkomst, dan is de Huurder slechts gehouden het overeengekomen eigen risico te betalen. Als de schade niet gedekt wordt onder de van toepassing zijnde Verzekeringsovereenkomst dan geldt dat Huurder en Verhuurder onderling tot een (financiële) afwikkeling van de schade of het verlies dienen te komen. Coning Motoren is nimmer aansprakelijk voor kosten of afwikkeling van deze schade. Voorbeelden wanneer schade mogelijk niet gedekt wordt is wanneer deze ontstaan is buiten de Huurperiode of door opzet of bewuste roekeloosheid.

11.2. Schade of diefstal zal onmiddellijk na ontdekking daarvan door Huurder aan Coning Motoren gemeld worden. Verhuurder meldt de schade of diefstal vervolgens onmiddellijk maar niet later dan 72 uur na de Huurperiode aan Coning Motoren. Coning Motoren zal zorgdragen voor melding bij de Verzekeraar

11.3. Indien voor het sluiten van de Huurovereenkomst of een verlenging ervan niet de voorgeschreven procedure wordt gevolgd, is de Motor niet verzekerd.

11.4. De Verzekeraar is gerechtigd om als voorwaarde voor dekking te stellen dat een volledig ingevuld en ondertekend Overdrachtsformulier en Europees schadeformulier overlegd is.

11.5.

11.6. De Huurder is verantwoordelijk voor verkeersboetes ontstaan of overtredingen begaan tijdens die Huurperiode. Kosten ontstaan als een gevolg daarvan zullen door Huurder aan Coning Motoren vergoed worden. Coning Motoren brengt hiervoor € 25 in rekening door verrekening met de door Huurder betaalde Huursom/verkeersboete.

11.7. In geval van diefstal, heeft Coning Motoren recht op betaling van de Huursom over het aantal dagen van de Huurperiode tot het moment van vastgestelde diefstal. Coning Motoren zal het deel van de Huursom voor de resterende dagen terugstorten naar de Huurder.

11.8. Als er onenigheid is tussen Coning Motoren en Huurder of schade is ontstaan tijdens de Huurperiode dan kan Coning Motoren een onafhankelijke expert vragen om de schade te bekijken. Coning Motoren, Huurder en Verzekeraar leggen zich dan neer bij het oordeel van deze onafhankelijke schade-expert.

11.9. Artikel vervallen

11.10. Artikel vervallen

 1. Betaling

12.1. De Huurder zal de op de website de Huursom voorafgaand aan de Huurperiode betalen aan Coning Motoren. De wijze waarop kan worden betaald, staat vermeld op de website.

12.1.1  Artikel vervallen

12.1.2  Artikel vervallen

12.1.3 € 6,95 transactiekosten per Huurovereenkomst; 1

2.1.4 € 0,09 per extra gereden kilometer.

12.2. Artikel vervallen

12.3. Coning Motoren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in het aangaan van Huurovereenkomsten, bijvoorbeeld ten aanzien van de gewenste Huurperiode, Huursom of het soort Motor.

12.4. De volgende kosten zijn voorbeelden van additionele kosten die na afloop van de Huurperiode bij Huurder in rekening kunnen worden gebracht:

12.4.1 Eigen risico van de Verzekeringsovereenkomst of de verzekeringsvoorwaarden;

12.4.2 Boetes en procedurekosten betreffende parkeer-, verkeers- of andere overtredingen of misdrijven (waaronder de kosten van het eventuele wegslepen of een wielklem) veroorzaakt gedurende de Huurperiode;

12.4.3 Een verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden of de Huurovereenkomst door de Huurder;

12.4.4 Kosten voor pechhulpverlening voor Coning Motoren;

12.4.5 BTW of andere belastingen die geheven worden op bedragen genoemd in dit artikel.

12.4.6 Eventuele voorschotten betaald door Coning Motoren;

12.4.7 Kilometer Naheffing per extra gereden kilometer boven 150 kilometers vrij;

12.4.8 Het in rekening brengen van extra huurdagen wanneer de Motor door de Huurder na de overeengekomen einddatum en tijd van de Huurperiode wordt teruggebracht;

12.4.9 Eventuele kosten die voortkomen uit het niet betalen van enige additionele kosten na afloop van de Huurovereenkomst en de Wettelijke Incassokosten, dan wel Gerechtelijke procedure wanneer Coning Motoren de openstaande betaling overdraagt aan een Incassobureau.

12.5. De Verzekeraar kan van de Huurder het eigen risico innen. Boetes en procedurekosten betreffende parkeer- verkeers- of andere overtredingen dienen door de Verhuurder te worden verhaald op de Huurder. Daar waar geen oplossing tot stand komt bij onderlinge afhandeling van boetes is Coning Motoren gemachtigd om de betreffende bedragen  te incasseren bij de Huurder.

12.6. Artikel vervallen

12.7. Coning Motoren is te allen tijde gerechtigd om verschuldigde bedragen te verrekenen en haar verplichtingen op te schorten.

12.8. Coning Motoren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Coning Motoren is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 1. Intellectuele Eigendom rechten

13.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten (verder:“IErechten”) met betrekking tot de Dienst, website  en de openbaar gemaakte Content berusten bij Coning Motoren en/of haar licentiegevers.

13.2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent Coning Motoren aan Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub- licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om van de Dienst gebruik te maken.

13.3. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

13.4. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige Ierechten aan Gebruikers over te dragen. Gebruikers zullen geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE rechten van Coning Motoren zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het registeren van domeinnamen, merken of het gebruiken van Google Adwords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Coning Motoren IE rechten heeft of het gebruiken of verspreiden van materiaal waarop IE rechten rusten.

13.5. Het is tevens niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Coning Motoren substantiële delen van de Content op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Content op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet. De geautomatiseerde reproductie van Content middels spiders, crawlers of robots is niet toegestaan.

13.6. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat door het uploaden van informatie naarhet Platform, aan Coning Motoren automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sub- licentieerbare, niet-exclusieve licentie wordt verleend om deze informatie in het kader van het aanbieden van de Dienst te verveelvoudigen en openbaar te maken. Deze licentie vervalt op het moment dat de Gebruiker de informatie zelf van het Platform verwijdert.

 1. Aansprakelijkheid

14.1. Coning Motoren aanvaardt geen aansprakelijkheid indien zij niet telefonisch bereikbaar is gedurende enige tijd, Coning motoren is regulier alleen binnen kantoortijden bereikbaar, tenzij anders met de huurder is overeengekomen.

14.2. Coning Motoren is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die Gebruikers kunnen lijden als gevolg van een aan Coning Motoren toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad en dan altijd slechts tot een bedrag ter grootte van maximaal € 1.500,-. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

14.2.1 Materiële schade aan zaken;

14.2.2 Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;

14.2.3 Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

14.3. Iedere aansprakelijkheid van Coning Motoren anders dan voor directe schade zoals bijvoorbeeld die voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in transport van het dataverkeer.

14.4. Coning Motoren is eveneens nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van:

14.4.1 Informatie van derde dus anders dan Coning Motoren vermeld op de website.  

14.4.2 Door Gebruikers gepleegde fraude;

14.4.3 Informatie die Coning Motoren van derden ontvangt of informatie die op websites van derden zich bevindt, waarnaar Coning Motoren verwijst;

14.4.4 Schade aan of verlies van eigendommen, waaronder een Motor;

14.4.5 In gebreke staat van de Motor;

14.4.6 Dood of letsel;

14.4.7 Verkeers- of parkeerovertredingen;

14.4.8 Het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door een andere Gebruiker;

14.4.9 Het beëindigen van een Huurovereenkomst, het verwijderen van een Profiel, een Motor of andere zaken. (zoals staken van de Dienst/sluiting).

14.5. Deze aansprakelijkheidsbeperking van Coning Motoren beoogt niet de aansprakelijkheid van Coning Motoren uit te sluiten voor opzet en/of bewuste roekeloosheid.

14.6. Huurders vrijwaren Coning Motoren voor alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van (vermeende) inbreuk op IErechten van Coning Motoren (of derden), aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke zakelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die Coning Motoren lijdt of maakt en die voortvloeien uit (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Huurovereenkomst aan de zijde van Gebruiker (ii) gebruik van de Dienst door Gebruiker, of (iii) een onrechtmatige daad van Gebruiker.

14.7. De veiligheid van de Motor wordt niet gecontroleerd door Coning Motoren. Huurder en Verhuurder dienen voor aanvang van de Huurperiode de Motor te controleren op veiligheid. Coning Motoren zijn nimmer aansprakelijk voor schade, diefstal, enige lichamelijk letsel of gevolgschade van de Huurder door het huren van de Motor.

 1. Plaatsen van een Beoordeling

15.1. De huurder zal zich inspannen om na afloop van de Huurperiode een beoordeling te plaatsen. Deze beoordeling: (i). zal betrekking hebben op de betreffende Huurperiode en contactmomenten die plaatsgevonden hebben tussen een Verhuurder en Huurder; (ii) zal in eerlijkheid worden ingevuld en geen scheld- of kwetsende woorden bevatten; (iii) bevat geen privacy gevoelige informatie (zoals adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer, etc.); en (iv) bevat geen commerciële boodschappen (zoals een verwijzing naar een website).

15.2. In geval van onmiskenbaar onrechtmatige beoordelingenen/of indien een beoordeling één van de bovenstaande regels overtreedt, dan is Coning Motoren gerechtigd de beoordeling te verwijderen. De Gebruiker kan hiervoor ook contact opnemen met de klantenservice, via info@Coning Motoren.nl.

 1. Huurtegoed

16.1. Huurtegoed is, maximaal 2 jaar geldig. Bij het communiceren van persoonlijk Huurtegoed zal altijd een begin- en einddatum van geldigheid worden gecommuniceerd .

16.2. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn of haar unieke Huurtegoed. Wanneer de Gebruiker meent dat de code in handen van een derden is gevallen dient de Gebruiker Coning Motoren direct op de hoogte te stellen zodat Coning Motoren de unieke code kan de-activeren en een nieuwe code kan verstrekken. Als de verloren code al is gebruikt op Coning Motoren dan zal Coning Motoren geen nieuwe code verstrekken.

16.3. Te allen tijde kan Coning Motoren de geldigheid van Kortingscodes stopzetten zonder iets verschuldigd te zijn aan de Huurder.

 1. Overig

17.1. Coning Motoren mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Huurovereenkomst of de Dienst, overdragen aan derden of verpanden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Je verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens jou zal kunnen uitoefenen.

17.2. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Coning Motoren zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding, voorts in overeenstemming met artikel 2.2.

17.3. Het Nederlandse recht is van toepassing op de Huurovereenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden.

17.4. Alle geschillen die voorvloeien uit en/of verband houden met de Huurovereenkomst kunnen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.